Nova versió 3.8 de Tryton

Publicat: 2015-11-02 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar la publicació de la versió 3.8 de Tryton.

Per primera vegada conté sao, el nou client web de Tryton. És el resultat de la campanya IndieGoGo . S'ha desenvolupat principalment usant jQuery i Bootstrap i el seu disseny és adaptatiu. Es requereix un navegador actual compatible amb HTML5. Per utilitzar-lo no cal cap modificació en el costat del servidor, cada mòdul treballa tal qual amb sao igual que ho fa amb el client GTK. Està disponible una demostració a http://demo.tryton.org usant demo_es/demo com a usuari/contrasenya d'inici de sessió. Això comporta que el nombre de clients compatibles per Tryton ja siguin tres.

S'ha treballat molt per millorar l'accessibilitat dels clients web i GTK. Per al client GTK s'ha seguit la Guia d'accessibilitat GNOME per desenvolupadors tant com ha estat possible i per al client web s'ha seguit la Iniciativa d'accessibilitat web del W3C. Podeu seguir els avenços en aquest tema en el issue3459.

I per descomptat, aquesta versió conté moltes correccions d'errors i millores de rendiment.

Com sempre, la migració de les versions anteriors està totalment suportada

Les següents captures de pantalla es basen en sao però les mateixes característiques existeixen també en el client GTK.

Aquesta és una comparació de la visualització del client sao front el client GTK:

Venda amb sao Venda amb GTK

Canvis importants per a l'usuari

 • Ara el client és capaç de generar missatges d'error significatius per tot tipus de validació. Aquests missatges d'error utilitzen la mateixa sintaxi que el filtre de cerca.

  Missatge d'error
 • Per a una millor accessibilitat s'ha substituït el color de fons personalitzat per etiquetes en 'negreta' per als camps requerits i per etiquetes en 'cursiva' per als camps editables. Pel mateix motiu, el color de les files s'ha eliminat i pot ser reemplaçat per icones.

  Etiquetes en negreta i cursiva
 • S'ha afegit al client una nova opció per tabulació ràpida. Si s'activa, es salten els camps de només lectura en navegar amb el tabulador. Aquest era el comportament predeterminat anterior, que havia de ser opcional per permetre als usuaris amb discapacitats desplaçar-se pels camps de només lectura per a la seva lectura.

 • Ara la funció d'exportació només funciona amb els registres seleccionats però permet exportar una estructura d'arbre.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un nou informe que mostra els imports d'un diari d'efectiu en un període. Això és útil per comprovar el tancament de la caixa.

 • La comptabilitat francesa genera la FEC (Fichier des Écritures Comptables).

 • L'assistent que genera els pagaments permet indicar una data en lloc de la per defecte que és avui.

 • Els comptes d'ingressos i despeses predeterminats es poden configurar des de la configuració de comptabilitat.

  Configuració de comptes
 • La data dels extractes es pot corregir després de la seva comptabilització.

Tercer

 • Ara l'idioma del tercer depèn de l'empresa.

 • Una llista extensible d'identificadors reemplaça l'únic camp CIF/NIF.

  Identificadors del tercer

Projecte

El càlcul de l'arbre del projecte ha estat enormement millorat mitjançant l'agrupació del càlcul i l'ús de millors consultes.

 • Ara hi ha un camp de progrés en els projectes i tasques i, per descomptat, un total que és la suma dels fills.

  El progrés del projecte
 • S'ha afegit un nou mètode per generar la factura del projecte que es basa en el camp de progrés.

 • Ara és possible vincular línies de compra a un projecte que s'afegiran al camp de cost.

 • Ara els treballs dels fulls de treball tenen un camp total d'hores que calcula la durada del treball i els seus fills.

  Hores del treball

Venda

 • La data de lliurament en la línia de venda mostra la data efectiva un cop que els béns són lliurats.

 • Ara és possible enviar la venda a un altre tercer diferent de l'indicat en la factura. Això és un complement a l'enviament directe que permet que Tryton suporti totalment els enviaments directes.

  Tercer d'enviament en la venda
 • L'enviament directe ara utilitza dos moviments diferents utilitzant una ubicació temporal.

Compra

 • La data de lliurament en la línia de compra mostra la data efectiva un cop que els béns són rebuts.
 • Es poden cancel·lar moviments d'estoc des de la vista de la compra sense haver de crear un albarà de proveïdor i cancel·lar-lo.

Logística

 • És possible sol·licitar a Tryton tornar a calcular el preu de cost mitjà d'un producte mitjançant la reproducció de tots els moviments des del principi.

 • És possible configurar una altra ubicació de recollida diferent de la ubicació d'emmagatzematge per als magatzems.

  Ubicació de recollida del magatzem
 • És possible establir un proveïment intern per ubicació que s'utilitza per a les regles d'estoc internes per defecte per a tots els productes.

Cost de recepció

Aquests nous mòduls permeten guardar el cost de recepció en els enviaments dels proveïdors després de la recepció. Es crea un nou document per vincular línies de factura de proveïdors amb enviaments i definir el mètode que s'utilitzarà per a l'assignació de costos. Actualment hi ha dos mètodes disponibles: Per Valor i Per pes. I gràcies a l'assistent Actualització preu de cost, el preu de cost dels productes pot ser recalculat tenint en compte el cost de recepció.

Cost de recepció

Duana

Aquest nou mòdul permet definir el Codi de Tarifa del Sistema harmonitzat i la seva taxa de duana sobre els productes. El tipus de taxa s'emmagatzema per a un país durant un període i estan disponibles dos tipus de càlcul: un import fix o un import per quantitat.

Reclamació de venda

Aquest nou mòdul serveix per gestionar les reclamacions dels clients sobre les vendes o factures. Permet definir les accions per resoldre les queixes, com retornar la venda o abonar la factura. Permet establir un flux de treball per a l'aprovació de les accions de reclamació mitjançant els permisos d'accés.

Promoció de venda

Ara és possible aplicar promocions basades en fórmules sobre les vendes seleccionades mitjançant certs criteris. La promoció canvia el preu unitari de la línia quan la venda canvia a pressupost (i es restableix si es torna a esborrany) però només si la promoció és a favor del client. Els criteris disponibles són: la tarifa, un període, la quantitat i els productes.

Quantitat d'estoc a la venda

Aquest nou mòdul comprova en vendes en estat pressupost si hi ha prou quantitat de productes en el magatzem. També comprova que la nova venda no perjudiqui vendes anteriors que seran enviades més tard.

Canvis importants per al desenvolupador

 • El camp de barra de progrés funciona amb un real entre 0 i 1 per facilitar el seu ús com a percentatge.
 • El camp de text enriquit ara utilitza un subconjunt d'HTML per permetre la seva implementació a sao.
 • El camp Many2One té una nova opció target_search que defineix el tipus de consulta a utilitzar per a la cerca desreferenciada. Les opcions són subquery i la nova join (que és el valor per defecte). El mètode join genera una consulta més ràpida en la majoria dels casos.
 • Les restriccions de SQL utilitzen una sintaxi similar a python-sql. Això dóna més flexibilitat per implementar el backend per altres bases de dades.
 • Tractar de crear/escriure/eliminar en un Model basat en una` table_query` genera una excepció en lloc d'un error silenciós.
 • El nom de la taula d'un ModelSQL es pot reemplaçar amb un arxiu de configuració. Això permet evitar les limitacions de certes bases de dades respecte a la longitud dels noms de les taules.
 • S'ha afegit als assistents el nou StateReport per simplificar el codi dels assistents que executen un informe.
 • S'ha eliminat l'estil dels informes, l'experiència mostra que aquesta funció no era utilitzada.
 • El backend de PostgreSQL ara gestiona l' esquema. Això permet que diferents instàncies de Tryton comparteixin la mateixa base de dades.
 • La clau forana genèrica per a crear/modificar l'usuari en tots els ModelSQL ha estat reemplaçada per una regla que impedeix eliminar usuaris. Això millora enormement l'escalabilitat en algunes circumstàncies.
 • El camp Property ara suporta valors float i integer.
 • Un subdirectori locale/override permet als mòduls sobreescriure traduccions d'altres mòduls.

Comptabilitat

 • Els plans comptables ja no són traduïbles. En lloc d'això s'ha de proporcionar plans comptables traduïts a través d'una plantilla usant XSLT.
 • La factura no calcula un preu unitat per línia. Per tenir aquesta funció s'ha d'utilitzar els mòduls de compres o vendes.
 • Alguns camps de la factura com les Notes i l' Origen són editables després de comptabilitzar la factura.

Producte

 • La conversió entre unitats ja no genera errors silenciosos sinó que apareix un error explícit.
 • S'ha afegit la propietat volum als productes.

Projecte

 • L'estructura d'arbre del projecte i del full de treball s'han separat, cada objecte té la seva pròpia estructura d'arbre.
 • La tarifa utilitza els mateixos decimals que el producte.
 • El preu de cost de l'empleat s'emmagatzema a la línia del full de treball segons la data de la línia. Això permet sumar els costos del full de treball més ràpid.

Compra

 • Ara l'estat de la sol·licitud de compra permet fer cerques.
 • Les sol·licituds de compra es generen fins i tot si la quantitat arrodonida és zero per permetre a l'usuari comprar més.

Logística

 • Moltes restriccions innecessàries en l'edició dels camps dels moviments han estat eliminades.
 • La quantitat esperada de les línies d'inventari es calculen sempre, fins i tot si s'afegeixen manualment.
 • És possible crear moviments en estat En procés i Esborrany utilitzant ubicacions de tipus Vista. Aquestes ubicacions hauran de ser canviades per poder finalitzar el moviment.
 • L'inventari utilitza la funció d'agrupació per crear els moviments. Això permet suportar fàcilment el lot (o qualsevol altre camp extra).

Nova versió 3.6 de Tryton

Publicat: 2015-04-22 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar la publicació de la versió 3.6 de Tryton.

Aquesta versió incorpora el suport oficial de PyPy que és una implementació alternativa de Python centrada en la velocitat i la eficiència.

Com sempre, la migració de les versions anteriors està totalment suportada a excepció del mòdul ldap_connection que ha estat eliminat.

Canvis principals per a l'usuari

 • Un esquema de colors nou per als gràfics que reemplaça l'única variació de brillantor que hi havia. Ara l'esquema de colors també canvia el matís de cada color mitjançant l'angle d'or (que assegura que un color no sigui seleccionat dues vegades).

  Esquema de colors per als gràfics
 • El camp diccionari rep suggeriments a partir de la cerca del text de forma similar a altres camps.

 • Els camps data i hora han estat reescrits completament per poder ser més flexibles amb el format a teclejar. Però també són més pràctics si s'usen amb el ratolí gràcies a un calendari emergent real i a una llista desplegable per a l'hora.

  Camp data Camp data i hora
 • Les columnes de la vista llistat que tenen sempre el mateix valor s'oculten automàticament degut a que no proporcionen informació. Per exemple, la llista de factures comptabilitzades no mostren la columna estat perquè, per definició, totes elles estan comptabilitzades.

Comptabilitat

 • Ara es pot afegir una descripció a l'assentament de cancel·lació des de l'assistent.

 • En el llibre major apareix una nova opció per mostrar només el saldo.

 • Es poden configurar els impostos per modificar el preu base per als següents impostos de la llista.

 • Ara es poden definir plantilles per a assentaments habituals. Quan s'executa una plantilla, l'usuari se li demanarà que introdueixi algunes dades com un import o un tercer, per poder generar un assentament amb aquestes dades.

  Plantilla d'assentament
 • S'ha afegit un informe imprimible per a l'amortització d'actius.

 • Els plans comptables per a França i Bèlgica han estat actualitzats. I el de Bèlgica ha estat traduït a l'holandès.

 • Es disposa d'un assistent de prova per veure els resultats generats per un termini de pagament. Com que els terminis de pagament són molt flexibles perquè permeten aplicar diversos increments de temps (en lloc d'un), no sempre és fàcil preveure el comportament.

  Prova de termini de pagament
 • S'ha estès la cobertura de SEPA amb els sabors pain.001.003.03 i 008.003.02 que s'utilitzen a Alemanya. I també és possible regenerar un missatge SEPA en cas de configuració errònia en la primera generació.

 • Els extractes creen assentaments agrupats per número, data i tercer per defecte. Així, quan una línia d'extracte es divideix per conciliar factures, només es crea un assentament i l'origen d'aquest assentament és el grup de les línies d'extracte.

 • Les regles d'impostos ara poden dependre del país d'origen i de destí gràcies al nou mòdul account_tax_rule_country.

 • S'ha afegit el format SEPA personalitzat (no estàndard) CFONB amb el nou mòdul account_payment_sepa_cfonb.

 • El nou mòdul account_deposit afegeix un nou tipus de compte Bestreta. Permet facturar bestretes i recuperar aquest import més tard a la següent factura.

Productes

 • Ara es pot definir una tarifa amb impostos inclosos. Tryton calcularà el preu sense impostos segons els impostos aplicats.

Vendes

 • S'ha afegit un nou estat Guanyada a les oportunitats de venda. L'oportunitat canvia a aquest estat automàticament quan una de les seves vendes es confirma i totes les altres estan també confirmades o cancel·lades.
 • L'import de les oportunitats s'actualitza segons l'import de les vendes relacionades. Això permet obtenir informes més precisos.
 • El càlcul del cost d'enviament només es calcula en passar a pressupost. Això redueix la càrrega en el client quan la venda és força llarga ja que el cost es calcularà una sola vegada en lloc de cada vegada que una línia sigui afegida.
 • El mòdul nou sale_extra permet afegir línies extres a les vendes segons diversos criteris. La línia extra pot ser tant un producte gratuït com un cost de servei addicional.

Logística

 • Ara hi ha una relació entre un producte i les seves regles de proveïment.
 • La creació de sol·licituds de compra avisa també de produccions anteriors igual com ho feia d'albarans d'entrada anteriors.
 • Les informacions de vida útil i data de caducitat estan incloses en el nou mòdul stock_lot_sled. Quan un lot caduca, no s'utilitza més per calcular la quantitat prevista d'estoc.

Comissions

Aquesta nova àrea es gestiona amb un conjunt de nous mòduls commission. Es creen comissions per a l'agent definit en una venda o factura utilitzant un pla de comissions. També permet definir agents principals en els productes als quals també caldrà pagar comissions.

Principals canvis per al desenvolupador

 • Ara es permet tenir diverses vegades el mateix camp en una vista llistat/arbre.
 • El camp datetime ha desaparegut de les vistes llistat/arbre, cal utilitzar en el seu lloc dues columnes, una amb el camp data i una altra amb el camp hora.
 • En aquesta versió apareix un nou camp TimeDelta per representar una durada. Reemplaça el camp float_time que té alguns problemes d'arrodoniment. Aquest nou camp ja s'usa en els mòduls timesheet i project.
 • Es pot configurar els camps One2Many per utilitzar un producte cartesià amb la selecció de diversos valors de camps Many2One o Reference.
 • S'afegeix el mètode restore_history_before a ModelSQL que es comporta com l'existent restore_history però restaurant els registres just abans d'una data-hora.
 • Els mètodes on_change han estat migrats per tenir un comportament més consistent amb el Active Record Pattern utilitzat a Tryton. En comptes de tornar un diccionari amb els valors a canviar, es canvia la instància directament. Això permet encadenar fàcilment els mètodes on_change o reutilitzar-los en altres mètodes reduint la duplicació de codi.
 • El mètode save de ModelStorage ara és un dualmethod que significa que pugui ser cridat com sempre com a mètode d'instància però també com a mètode de classe amb una llista de registres. D'aquesta manera, desar diversos registres alhora millora el rendiment ja que el mètode minimitzarà el nombre de peticions a la base de dades i validarà el resultat sencer.
 • El camp Dict rep el mètode translated per crear descriptors amb els que traduir els valors o les claus, de forma similar al mateix mètode en els camps Selection.
 • Ara es pot utilitzar la notació amb punt en el paràmetre ordre d'una cerca. El ORM generarà automàticament les agrupacions necessàries.
 • La API de la classe Report ha estat reescrita per millorar la personalització del motor d'informes. Ara els mètodes de format són més estrictes per prevenir fallades silencioses.
 • La funció safe_eval (que no és per res segura) ha estat completament eliminada. En els llocs on el codi avaluat era de totes maneres segur s'utilitza la funció estàndard eval. Per avaluar codi des de l'exterior ara s'utilitza una notació JSON. S'han desenvolupat algunes utilitats per facilitar la creació de JSON des de XML o a les vistes.
 • S'ha afegit una nova classe de botó que treballa sobre registres no desats. Són similars als on_change però són disparats per un clic a un botó en lloc d'un canvi en un camp.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un mètode nou reverse_compute als impostos que permet calcular l'import base a partir de l'import amb impostos.
 • El signe de l'import en la segona moneda d'un apunt es força a que sigui el mateix que el signe del deure - haver.
 • La gestió de la comptabilitat analítica ha estat reescrita per utilitzar realment camps One2Many en lloc de pseudo-camps. Aquesta simplificació ha estat possible gràcies a les noves funcionalitats recents com l'ús d'un camp Reference en un One2Many.

Tercers

 • Ara es guarda el número de CIF/NIF en la seva forma compacta.

Productes

 • Ara es pot definir el nombre de decimals per als càlculs interns de preus com un paràmetre de configuració price_decimal. Aquest paràmetre s'usa a tots els llocs per assegurar consistència entre tots els mòduls.

Compres/Vendes

 • Les línies de compres/vendes suporten ambdós tipus de factura (factura i factura d'abonament) a cada línia quan es calcula la quantitat facturada.

Logística

 • S'ha afegit un nou estat staging en els moviments. Aquest estat no impacta en cap càlcul dels nivells d'estoc. S'utilitza per al proveïment en vendes, per crear moviments per avançat.
 • També es calculen els productes inactius per saber el nivell d'estoc.
 • S'ha millorat el càlcul dels moviments assignats per tenir en compte només els moviments assignats de sortida, no els d'entrada. Això comporta un nivell d'estoc menys optimista i per tant evita assignar moviments amb una entrada que estigui assignada però encara no finalitzada.
 • Les previsions són desactivades automàticament quan el seu període forma part del passat.

Nova versió 3.4 de Tryton

Publicat: 2014-10-20 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 3.4 de Tryton.

A més de les millores habituals sobre les funcionalitats existents per a usuaris i desenvolupadors, aquesta versió mostra els resultats del treball exhaustiu realitzat en l'àrea de comptabilitat.

Per descomptat, la migració de les versions anteriors està plenament suportada amb l'excepció del mòdul ldap_connection que ha estat eliminat.

Principals canvis en la interfície d'usuari

 • La cerca de registres relacionats ha estat redissenyada per aprofitar els avantatges de l'emplenament automàtic. En aquesta versió, la finestra emergent manté el text introduït en la cerca.

 • Ara el botó de Obre/Cerca un registre dels registres relacionats està situat dins la caixa de text i el botó Crea un nou registre s'ha substituït per les accions d'emplenament automàtic o el botó de la finestra emergent. Aquest canvi permet harmonitzar les dimensions dels camps en els formularis.

  botons interiors camp many2one
 • Ara es poden mostrar imatges a la vista de llistat/arbre.

  camp imatge dins llistats
 • Es poden realitzar prevalidacions de camps abans d'executar accions de botó. Les validacions ressalten els camps erronis en comptes d'informar de l'error en una finestra emergent.

 • S'incrementen les possibilitats de l'exportació de dades incorporant l'etiqueta de camps selecció i el valor intern (ID) del registre (CSV).

 • Exportar la informació que s'està consultant ara és més fàcil i més ràpid, ja que la finestra d'exportació es predefineix amb els camps que es visualitzen.

 • Els camps predefinits d'exportació ara es poden substituir directament per una nova selecció de camps. Una millora pensada per facilitar la creació de plantilles d'exportació.

 • Ara podem ordenar fàcilment la llista de camps per exportar seleccionant i arrossegant els elements.

 • Els rangs de cerca ara inclouen per defecte ambdós extrems. Aquest comportament és menys estrany pels usuaris encara que el comportament anterior d'incloure - no incloure el extrems tingués alguns avantatges pràctics.

 • En aquesta versió el client també carrega els 'plug-ins' definits en el directori local de l'usuari. (~/.config/tryton/x.y/plugins).

Principals canvis en el servidor

 • S'introdueix la classe Mixin MatchMixin que permet implementar un patró comú de cerca de registres a partir de certs valors.
 • També s'afegeix la classe UnionMixin que permet definir un ModelSQL que és la UNION de varis ModelSQL.
 • En la versió anterior, Tryton no actualitzava els registres de configuració definits mitjançant un fitxer XML si es modificaven fora del fitxer. En la nova versió és possible trobar aquests registres i forçar la seva actualització per sincronitzar-los amb l'arxiu XML.
 • S'ha afegit un Descriptor de Python als camps Selection. Permet definir quin atribut d'un model conté l'etiqueta de la selecció del registre. Està previst actualitzar tots els informes perquè utilitzin aquest descriptor en comptes de valors fixos.
 • S'ha introduït un nou format pel fitxer de configuració del servidor. Aquest format es pot estendre fàcilment per ser usat pels mòduls. Aquest fitxer utilitza el format de configuració de registres de Python.
 • El context definit en els camps relacionats ara s'utilitza per instanciar el destí.
 • La consulta SQL utilitzada pel domini d'un camp ara pot ser personalitzada utilitzant el mètode domain_<field>. Aquest mètode està dissenyat per suportar JOINs i permet definir consultes SQL més eficients en alguns casos.
 • Les regles d'accés s'han millorat perquè només estiguin activades a les crides RPC . Amb aquest disseny, Tryton segueix el principi de validar les dades als extrems de l'aplicació. Amb això, ja no és necessari canviar a l'usuari root quan es necessiten permisos d'usuaris més específics sinó és que ens trobem dins d'una crida RPC.

Mòduls

Account

 • S'ha afegit un nou assistent per conciliar apunts comptables. El programa cerca per a cada compte comptable i tercer proposant apunts per conciliar. Una funcionalitat que permet augmentar notablement la velocitat del procés de conciliació.

  assistent per conciliar
 • També s'ha afegit un nou assistent per facilitar la creació d'assentaments de cancel·lació que concilia automàticament l'apunt amb la seva contrapartida de cancel·lació.

 • S'ha afegit l'opció de Tercer requerit en els comptes comptables. Aquesta opció obliga introduir el tercer en els apunts dels comptes marcats i prohibeix introduir-lo en els altres.

Account Invoice

 • Ara és possible configurar l'arrodoniment d'impostos tant a nivell de línia de factura com a nivell global de factura. Per defecte és a nivell global de factura.

Account Payment

 • S'ha incorporat la possibilitat de modificar l'estat dels pagaments Amb èxit a Fallat.

Account Payment SEPA

 • S'ha habilitat l'esquema Empresa a Empresa per domiciliacions bancàries.
 • Ara els mandats reben una identificació única a partir de la seqüència configurada.
 • S'ha adaptat el mòdul per a les notificacions de dèbit/crèdit de banc a client (CAMT.054).
 • S'ha afegit un informe per imprimir un formulari estàndard per als mandats.

Account Statement

 • Ara podem ordenar les línies d'extracte i numerar-les. Una millora que permet reproduir de forma fidel els extractes bancaris.
 • S'ha afegit un informe d'extracte que permet, per exemple, repassar els extractes de dipòsits de xecs.
 • En aquesta versió es pot definir el mètode de validació al diari d'extracte. Els mètodes disponibles són: Balanç, Import i Número de línies. Això permet utilitzar els extracte per diferents propòsits com ara la conciliació bancària o el control de dipòsits de xecs.

Account Stock Continental/Anglo-Saxon

 • Ara el mètode es defineix per exercici fiscal en comptes d'activar-se a nivell global en la instal·lació del mòdul.

Country

 • La nova versió permet emmagatzemar codis postals per país. Es proporciona un script per descarregar codis postals des de GeoNames.

LDAP Authentication

 • El mòdul ldap_connection s'ha substituït per una entrada en el fitxer de configuració de trytond.

Party

 • La nova funcionalitat del mòdul 'Country' s'utilitza per l'autocompletat dels camps ciutat i codi postal de les adreces.

Purchase

 • L'estat Confirmat s'ha dividit en dos estats Confirmat i En procés, per fer-lo similar al procés de vendes.

Sale Supply Drop Shipment

 • La gestió de les excepcions dels enviaments directes de proveïdor a client es propaguen des de la venda fins a la compra.

Nous mòduls

 • El nou mòdul Account Payment Clearing permet generar assentaments de liquidació entre els comptes a cobrar o a pagar i el compte de liquidació quan un pagament ha tingut èxit. El compte de liquidació es concilia posteriorment amb els extractes.

Proteus

Proteus és una llibreria Python per accedir a Tryton com si fos un client.

 • Ara permet executar informes. És útil per testejar-los.
 • S'ha afegit un nou mètode de duplicat de registres que és similar al menú de copiar del client.

Security Release for issue4155

Publicat: 2014-09-30 10:00:00+00:00 release security

Synopsis

A vulnerability in trytond has been found by duesenfranz, that might allow a malicious user to execute arbitrary commands on the server via the safe_eval function (see issue4155).

Impact

Any authenticated user can run arbitrary commands on the server with the permissions of the trytond user.

Workaround

There is no workaround.

Resolution

All users should upgrade trytond to the latest version of the used series.

Concern?

Any security concerns should be reported on the bug-tracker at https://bugs.tryton.org/ with the type security.

Nova versió 3.2 de tryton

Publicat: 2014-04-21 20:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 3.2 de Tryton.

Aquesta versió consolida noves funcionalitats afegides els últims dos anys. També prepara la migració a Python 3 eliminant el suport per Python 2.6. Com és habitual també s'han realitzat correccions d'errors, millores i nous móduls (a continuació se'n donen més detalls).

Per suposat, la migració de les versions anteriors està completament suportada.

Canvis en la interfície d'usuari

 • El client fa servir la zona horària local per mostrar les hores.

 • S'ha millorat la funcionalitat d'enganxar en llistes editables per tal d'afegir noves línies si es necessita, a part d'actualitzar els registres existents.

 • Els botons de les vistes també es mostren al menú d'accions. Això permet un accès ràpid a través de les dreceres del teclat, i també executar un botó per tots els registres seleccionats.

  button action menu
 • Els botons i els assitents també poden llençar accions del client. Això vol dir que es comporten tal com si l'usuari hagués clicat sobre un dels botons de la barra d'eines.

 • El client ara fa servir un conjunt de connexions. Això permet millorar la velocitat del client per les peticions que poden ser paral·lelitzades.

 • Es poden arrosegar fitxers al botó d'adjunts per tal de crear adjunts de forma ràpida.

 • S'ha afegit un nou giny multi-selecció, que fa servir els camps Many2Many per guardar les dades. És molt útil i més visual quan hi ha un petit nombre de seleccions.

  multiselection
 • El client permet navegar per les versions d'un registre que està versionat. També funciona en una llista de registres i en aquest cas el client mostra el resultat de la cerca com si s'hagués fet a la data de la revisió.

  revisions

Canvis majors en el servidor

 • El servidor utilitza internament la zona horària UTC.
 • El mètode ModelStorage.write rep millores similars a les que va rebre el mètode ModelStorage.create a la versió 2.8. Això vol dir que pot escriure diferents valors a varis conjunts de registres amb una sola crida. Això millora el rendiment, validant tots els registres d'una vegada. A més a més només es validaran els camps modificats i les seves dependències. A més a més les accions dels camps relacionats s'han actualitzat amb la mateixa interfície.
 • S'ha afegit un nou decorador fields.depends que té com objectiu reemplaçar els attributs on_change, on_change_with, selection_change_with i autocomplete que han estat depreciats. Aquest decorador s'aplica als mètodes que es criden, i el resultat serà la suma de les dependències de tots els mòduls. Això proporciona molta més flexiblitat.
 • Tryton fa servir la llibreria bcrypt per encriptar les contrasenyes si la llibreria està disponible.
 • Ara tots els tipus de camps poden tenir una restricció de domini pels seus valors i la majoria de valors estan suportats en la prevalidació i la inversió en la banda del client.
 • El valor retornant per un on_change d'un One2Many a partir d'ara utilitza un índex per la funció add. Això permet definir la posició del nou registre en la llista, en compte d'afegir-lo sempre al final.
 • S'ha creat un nou mètode ModelSQL.restore_history que permet restaurar els valors d'un registre tal com estaven a una data determinada.

Mòduls

Account

 • S'ha creat un nou diari de tipus Desajust per facilitar la creació d'ajustaments.
 • Es pot definir opcionalment als impostos la seva data d'inici i final de validesa. Això permet gestionar canvis a través del temps.

French Chart of Account

 • El pla comptable francès s'ha actualitzat amb els nous impostos del 2014.

Account Statement

 • A partir d'ara no es pot utilizar una factura ja pagada en els extractes en esborrany.
 • Es fa servir el nou índex del on_change per afegir les noves línies separades a sota de les originals.

Account Stock Continental

 • S'ha millorat el rendiment de la creació dels apunts comptables pels moviments d'estoc.

Bank

 • Els nombres IBAN a partir d'ara són validats i formatejats.

Company

 • S'ha afegit la zona horària a l'empresa per obtenir la data actual correctament.
 • L'empleat es llegeix del context com l'empresa. Això permet utilitzar més d'un client amb el mateix usuari i diferents empleats.

Production

 • Ara és possible introduïr la data efectiva d'una producció. Això permet introduir produccions realitzades en el passat.

Purchase

 • Ara hi ha un avís quan s'intenta rebre un moviment d'estoc de proveïdor sense orígen. Normalment, l'orígen ha de ser una ordre de compra.
 • La compra intenta relacionar els moviments d'estoc amb les línies de factura.

Sale

 • El mateix avís existeix pels moviments de client sense orígen.
 • Les vendes també intenten relacionar els moviments d'estoc amb les línies de factura, tal com es fa en les compres.

Stock

 • Els albarans de retorn de proveïdor poden tenir assignació parcial.
 • El càlcul de les quantitats d'estoc s'ha refactoritzat per facilitar la personalització i millorar la cerca.
 • Ara és possible introduir la data efectiva de tots els albarans. Això permet introduir alabarans realitzats en el passat.

Stock Lot

 • S'ha afegit una acció per visualitzar tots els moviments d'un lot.

Nous mòduls

 • El mòdul Party Relationship defineix diferents tipus de relacions entre tercers.
 • El mòdul Account Payment per generar pagaments agrupats pels apunts dels comptes a cobrar i a pagar.
 • El mòdul Account Payment SEPA permet generar fitxers SEPA pels pagaments.
 • El mòdul Stock Package permet emmagatzemar la informació d'empaquetament dels albarans de clients i els albarans de retorn de proveïdor.
 • El mòdul Sale Shipment Grouping afegeix una opció per definir com s'agruparan els moviments d'estoc generats per una venda.
 • El mòdul Account Credit Limit gestiona els límits de crèdit dels tercers.
 • El mòdul Sale Credit Limit afegeix les vendes confirmades a l'import de crèdit del tercer.

Security Release for issue3446

Publicat: 2013-11-04 10:00:00+00:00 release security

Synopsis

A vulnerability in tryton has been found, that might allow a malicious server to send a crafted extention as answer to a report request leading the client to write the report on any file of the client host with the right of the user running the client (see issue3446).

Impact

Any file can be created on the client host with the access permissions of the user running the client.

Workaround

Users should connect only to trusted servers.

Resolution

All users should upgrade to the latest version of the used series.

Concern?

Any security concerns should be reported on the bug-tracker at http://bugs.tryton.org/ with the type security.

Nova versió 3.0 de tryton

Publicat: 2013-10-21 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 3.0 de Tryton.

Aquesta versió porta la nova vista de calendari com a millora a la interfície d'usuari i també incorpora el resultat d'una gran refactorització de codi que va començar fa dos anys amb el projecte python-sql. Com és habitual, també s'han realitzat correccions d'errors, millores i nous mòduls (a continuació se'n donen més detalls).

Per suposat, la migració de les versions anteriors està completament suportada.

Canvis en la interfície d'usuari.

 • Ara hi ha disponible la vista de calendari que permet mostrar registres en un calendari utilitzant els camps inici i/o fi de tipus data/data i hora. També soporta arrosegar i soltar esdeveniments i editar el registre fent doble click. La vista està optimitzada per obtenir només els registres que es mostren.

  calendari de producció
 • L'esquema de URL, introduït a la versió 2.0, ara és accessble a la part inferior de totes les pestanyes. Aquesta URL permet obrir la mateixa pestanya en qualsevol altre client.

  url
 • S'han eliminat les sol·licituds. Es suggereix utilitzar emails amb URL.

 • Els registres seleccionats en una vista de llista es guarden entre sessions.

Canvis majors en el servidor

 • El servidor ara utilitza python-sql per a generar les consultes SQL. Aquest canvi permet una millor compatibilitat amb les diferents Bases de dades que es suporten actualment (i també les que es puguin suportar en un futur).
 • El mètode searcher ara pot retornar un domini complet (en comptes d'un limitat només a clàusules AND)
 • L'antic atribut order_field es reemplaça pel mètode order_<field name> per a ser més modular.
 • El motor de base de dades es pot carregar dinàmicament, cosa que vol dir que es pot definir qualsevol en un paquet extern al servidor de tryton.
 • El rendiment de l'emmagatzemament MPTT s'ha millorat eliminant l'ordre per defecte i reduint el nombre de consultes.
 • A partir d'ara es pot utilitzar el nou atribut grouped al tag data. Aquest atribut permet crear registres del mateix model a la vegada. Això millora el temps d'instal·lació de mòduls amb una gran quantitat d'informació.
 • Ara és possible definir un ordre per defecte a les accions de finestra.

Mòduls

 • Molts mòduls s'han adaptat al nou disseny d'enllaçar els documents generats amb el seu origen. En comptes de copiar el codi de l'origen com una referència, s'utilitza un camp de tipus Reference. La majoria de relacions es defineixen a nivell de línia. Això permet una millor visió dels enllaços entre documents sense perdre la informació quan es barregen dos documents.

Account

 • S'ha afegit un nou assistent per facilitar la creació de l'assentament de regularització al tancament de l'exercici fiscal.
 • Tots els comptes d'un pla comptable han de pertànyer a la mateixa empresa. Aquesta validació millora dràsticament el rendiment del càlcul del deure/haver.
 • Qualsevol assentament amb un apunt d'import zero es reconcilia automàticament si està en un compte que permet la conciliació. Això permet que les factures amb quantitat zero quedin automàticament pagades.
 • S'ha eliminat l'opció de contrapartida centralitzada dels diaris.

Account Invoice

 • Quan la factura està confirmada s'utilitza el moviment comptable per mostrar els imports en comptes de calcular-ho a partir de les linies. Això millora el rendiment especialment per aquelles factures amb moltes línies.

Account Statement

 • Ara és possible definir una factura en una línia d'extracte. Si s'indica la factura s'emplenarà automàticament el tercer i el compte.

Stock

 • Ara és possible consultar la quantitat en stock amb qualsevol tipus de paràmetres d'agrupació. Això es pot fer servir per calcular la quantitat d'estoc per lot en comptes de per producte.
 • S'ha refactoritzat l'apartat d'inventaris per facilitar la personalització de la creació dels moviments i també per la restricció d'unicitat de les línies d'inventari.
 • La memòria cau del període ara es pot adaptar per guardar diferents tipus d'agrupacions de quantitats.

Stock Lot

 • S'ha afegit els camps quantitat i la quantitat estimada al lot.
 • Ara es poden crear inventaris amb lots.
 • La memòria cau del període també guarda les quantitats per lot.

Stock Supply

 • S'ha afegit un nou assistent per crear automàticament moviments interns.
 • Si hi ha moviments tardans del proveïdor quan es creen les sol·licituds de compra, l'assistent mostra un missatge per permetre canviar la data d'aquestes línies en un futur, sinó aquestes línies d'entrada són ignorades.

Nous mòduls

 • El mòdul Bank defineix el concepte de banc i compte bancari.
 • El mòdul Account Dunning permet gestionar reclamacions seguint un procediment amb diferents nivells.
 • El mòdul Account Dunning Letter permet la generació de cartes quan es processen reclamacions.
 • El mòdul Sale Invoice Grouping afegeix una opció per definir com s'agruparan les línies de factura generades per una venda.

Llançament de la ultima versió per les series 1.8

Publicat: 2013-05-16 12:00:00+00:00 release
Fa dos setmanes les series 1.8 van rebre la seva última versió que corregeix errors. Dos anys i mitg desprès del la sortida de la primera versió es deixa de mantenir aquesta serie. A més a més, també s'ha lliberat una actualització per les series 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6, on es corregeixen errors que ja s'han corregit en la serie 2.8. Com es habitual, no es requereix l'actualització de la base de dades en aquest llançament.

Nova versió 2.8 de Tryton

Publicat: 2013-04-22 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 2.8 de Tryton.

En aquesta versió s'han realitzat canvis a la intefície d'usuari per millorar la forma de treballar dels usuaris. Els canvis més importants són: cerques preferides, autocompletat, la cerca global i la revisió de tots els missatges d'error per a proporcionar més informació. Com és habitual, també s'han realitzat correccions d'errors, millores i nous mòduls (a continuació se'n donen més detalls)

Com és habitual, la migració de les versions anteriors està completament suportada.

Canvis en la interfície d'usuari

 • Afegits dominis a les finestres d'acció: Aquesta funcionalitat permet mostrar pestanyes a les vistes de llista. Aquestes pestanyes permeten filtrar els registres. Tots els mòduls s'han actualitzat per tal d'aprofitar aquesta funcionalitat i per tant s'han reduït el nombre d'entrades de menú.
Dominis a les finestres d'acció
 • Cerques preferides: Els usuaris poden guardar les seves cerques preferides i tornar-les a executar sempre que ho desitgin.
Cerques preferides
 • Auto-completat en camps relacionals (Many2One, Many2Many i One2Many): Quan s'escriu a algun d'aquests camps el client prova d'autocompletar per permetre una entrada ràpida de les dades. L'auto-completat també proposa dos accions addicionals: Crear un nou registre o entrar a la cerca avançada.
Auto-completat
 • Substituïts els accessos directes pels elements de menú preferits: S'han re-disenyat els preferits (també coneguts com accessos directes) per tal de millorar l'experiència de l'usuari.
Menú preferits
 • Afegir la cerca global: A la part superior del menú s'ha afegit una nova entrada que permet cercar sobre tots els objectes i els menús. Quan es selecciona un resultat de la cerca el client obre la seva vista de formulari o selecciona les seves entrades de menú. Es pot configurar els tipus de documents que es mostren a la cerca global.
Global Search

Canvis majors en el servidor

 • El mètode create ara accepta una llista de valors, i això permet unificar l'API. Això també millora el rendiment en la creació de registres, validant tots els registres de cop.
 • Es substitueix (Camp, Operador, Operant) per regles de domini. A més a més d'unificar la definició, això millora la velocitat de computació i facilita la memòria cau.
 • S'ha introduït un nou tipus de camp Dict. Aquest camp permet emmagatzemar un diccionari. Les claus del mateix s'emmagatzemen a la base de dades. El nou mòdul product_attribute utilitza aquesta funcionalitat (veure a continuació).
 • S'ha decidit eliminar els _inherits perquè no assolien completament la seva missió. S'han reemplaçant els seus usos (un per un) per camps Function, per classes de tipus Mixin o per un Many2One.
 • Els valors de selecció d'un camp de tipus referència o selecció poden ser dinàmics. Això es produeix gràcies a l'atribut selection_change_with.

Mòduls

account

 • La seqüència d'apunt és opcional en el període. Si no s'informa s'utilitzarà la seqüència de l'exercici físcal.
 • Les regles d'impostos i els grups d'impostos tenen un atribut tipus (vendes, compres o altres) que s'utilitza per definir on es poden utilitzar.

account_invoice

 • Les seqüències de facturació en el període també són opcionals.
 • Quan es cancel·la una factura l'apunt existent s'eliminarà si és possible. Si no es pot eliminar es generarà un apunt contrari.
 • Quan es valida la factura del proveïdor es crea l'apunt en esborrany. En cas de la validació en dos fases això permet obtenir informes actualitzats.
 • Les factures de proveïdor i els abonaments de proveïdor no es poden retornar de forma automàtica perquè s'han de revisar amb l'abonament del proveïdor.

dashboard

 • Per facilitar a l'usuari la selecció d'accions de l'escriptori aquestes es filtren en funció de l'ús de l'escriptori.

party

 • S'utilitza la url en les vistes de llista per al medi de contacte.
Medis de contacte

purchase

 • A partir d'ara és possible deixar el temps d'enviament buit per un producte d'un proveïdor. Això significa que no sabem quan ens l'enviarà.

stock

 • Amb el nou disseny del flux de treball ja no hi ha més colls d'ampolla per afegir un nou moviment d'estoc.
 • Totes les relacions Many2One en els enviaments s'han simplificat en una sola referència a l'enviament.

stock_supply

 • El mètode find_best_supplier ja no optimitza el retard d'enviament per tal de respectar l'ordre de prioritat en seleccionar un proveïdor.

timesheet

 • A partir d'ara és possible definir un període que indica el temps en que el treball estarà disponible per entrar als fulls de treball.

Nous mòduls

 • account_asset afegeix la depreciació fixa d'actius.
 • sale_supply afegeix l'opció envia a la venda al producte per tal de generar comandes de compra des de les línies de venda independentment dels nivells d'estoc.
 • sale_supply_drop_shipment afegeix l'opció enviament directe al producte si s'ha marcat l'opció envia a la venda per generar un enviament directe.
 • project_invoice afegeix mètodes de facturació (Manual, Per l'esforç estimat, Per les hores realitzades) als projectes.
 • product_attribute afegeix atributs de producte flexibles.
Atributs de producte

Altres canvis a l'interfície d'usuari

 • Es pot utilitzar un rang de Dates/Hores en la cerca de registres.
 • Es permet la multiselecció per camps de tipus Selecció a la cerca de registres.
 • La vista de llista pot mostrar url's.
 • El menú plugins s'ha mogut a la barra d'eines accions.

Altres canvis al servidor

 • L'idioma per defecte s'emmagatzema a la base de dades, cosa que soluciona errors inesperats en cas que la configuració del servidor es canviï.
 • S'ha eliminat la restricció única a les regles d'accés del model i del camp per tal de permetre que diferents mòduls creïn accessos que es solapen.
 • La llista de _constraints s'ha declarat obsoleta i s'ha reemplaçat pel mètode validate per millorar els missatges d'error.
 • Ara és possible buscar sobre el resultat dels camps de referència.

Versións de manteniment per les series suportades 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6

Publicat: 2012-12-24 12:00:00+00:00 release
S'ha alliberat noves versions de correcció d'errors per les series 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6. No es requereix l'actualització de la base de dades per actualitzar a aquestes noves versions.