Version: 1

Base

La base de Tryton (també anomenat nucli Tryton) ofereix totes les funcionalitats necessàries d'una plataforma d'aplicacions completa: persistència de dades, extensa modularitat, administració d'usuaris (autenticació, control detallat d'accés a les dades, accés concurrent a recursos), fluxes de treball i motors d'informes, serveis web i internacionalització. Constituint, per tant, una plataforma de desenvolupament completa que pot emprar-se per a qualsevol propòsit.

Mòduls

En l'actualitat els mòduls disponibles a Tryton cobreixen les següents àrees:

  • Comptabilitat
  • Facturació
  • Gestió de vendes
  • Gestió de compres
  • Comptabilitat analítica
  • Gestió d'inventari

Estableixen una base sana i senzilla per abstreure conceptes claus per a qualsevol adaptació de negocis.