New Tryton release 3.2

Publicat: 2014-04-21 20:00:00 release

We are happy to announce the 3.2 release of Tryton.

This release mainly consolidates many new functionalities added in last two years. Also it prepares the future migration to Python 3 by dropping the support for Python 2.6. But also as usual there are many bug-fixes, improvements and new modules (see below).

Of course, migration from previous series is fully supported.

Major changes in graphical user interface

 • The client uses the local timezone to display date time.

 • The copy/paste on editable list has been improved to add new lines if needed beside of updating existing records.

 • The buttons of the view are also available in the action menu. This allows fast access using keyboard shortcuts but also trigger the button for a list of selected records.

  button action menu
 • Buttons and wizards can now trigger actions from the client side. This means it behaves like if the user clicked on one of the tool bar buttons.

 • The client uses now a pool of connections, this allows to speed up the client on requests that can be parallelized.

 • The attachment button can now receive drag & drop of file to quickly create attachments.

 • There is a new widget multi-selection, it uses the Many2Many field as backend. It is very useful and more visual when there is a small number of selection.

  multiselection
 • The client allows to browse the revisions of a record if it is historized. It also works on a full list of records, in this case the client shows the result of the search as if it was done at the revision date.

  revisions

Major changes on the server side

 • The server runs internally always in UTC timezone.
 • The ModelStorage.write method receives the similar improvements as the ModelStorage.create in version 2.8. This means it can write different values to many sets of records in one call and so this improves the performance by validating all the records at once and also it will validate only the modified and dependant fields. Also the action values of relation fields have been updated with the same interface.
 • A new decorator fields.depends is introduced to replace the deprecated on_change, on_change_with, selection_change_with and autocomplete fields attributes. This decorator applies on the called methods and the result will be the sum of all depends of all the modules, this brings much more flexibility to the modularity.
 • Tryton uses bcrypt to hash password if the library is available.
 • All types of field can now have a domain to constraint its value and most of the domains are supported for pre-validation and inversion on the client side.
 • The on_change returned value of One2Many uses now an index for the add keyword. This allows to define the position of the new record in the list instead of being always at the bottom.
 • A new method ModelSQL.restore_history allows to restore the values of a record as they were at a specific date time.

Modules

Account

 • A new journal type write-off has been added to ease the creation of write-offs.
 • Taxes has now an optional start and end, this allows to manage the changes over time.

French Chart of Account

 • The French chart of account has been updated for the new tax rates of 2014.

Account Statement

 • The module prevents now to use an already paid invoice in draft statements.
 • It uses the new index of on_change to add the new split line under the original.

Account Stock Continental

 • The creation of account move for stock move is speed-up.

Bank

 • The IBAN numbers are now validated and formatted.

Company

 • A new timezone field is added to the company to get the right date for today.
 • The employee is also taken from the context just like the company. This allows to use many clients with the same user but different employees.

Production

 • It is now possible to define the effective date of a production. This allows to enter past productions.

Purchase

 • There is now a warning when trying to receive a supplier stock move without an origin. Normally, the origin should be a purchase order.
 • The purchase tries to create links between stock moves and invoice lines.

Sale

 • The same warning exists for customer move without origin.
 • The sale tries as the purchase to create links between stock moves and invoice lines.

Stock

 • Supplier Shipment Return can now have partial assignation
 • The computation of stock quantities has been reworked to allow easy customization and better search.
 • It is now possible to define the effective date for all shipments. This allows to enter past shipments.

Stock Lot

 • A new relate has been added from lot to moves.

New modules

 • The Party Relationship module defines different types of relations between parties.
 • The Account Payment module allows to generate grouped payments for receivable and payable account move lines.
 • The Account Payment SEPA module allows to generate SEPA files for payments.
 • The Stock Package module allows to store packaging information about customer and supplier return shipments.
 • The Sale Shipment Grouping module adds an option to define how stock moves generated from sales will be grouped.
 • The Account Credit Limit module manages credit limit of parties.
 • The Sale Credit Limit module adds confirmed sale to the credit amount of the party.

Security Release for issue3446

Publicat: 2013-11-04 10:00:00 release security

Synopsis

A vulnerability in tryton has been found, that might allow a malicious server to send a crafted extention as answer to a report request leading the client to write the report on any file of the client host with the right of the user running the client (see issue3446).

Impact

Any file can be created on the client host with the access permissions of the user running the client.

Workaround

Users should connect only to trusted servers.

Resolution

All users should upgrade to the latest version of the used series.

Concern?

Any security concerns should be reported on the bug-tracker at http://bugs.tryton.org/ with the type security.

Nova versió 3.0 de tryton

Publicat: 2013-10-21 18:00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 3.0 de Tryton.

Aquesta versió porta la nova vista de calendari com a millora a la interfície d'usuari i també incorpora el resultat d'una gran refactorització de codi que va començar fa dos anys amb el projecte python-sql. Com és habitual, també s'han realitzat correccions d'errors, millores i nous mòduls (a continuació se'n donen més detalls).

Per suposat, la migració de les versions anteriors està completament suportada.

Canvis en la interfície d'usuari.

 • Ara hi ha disponible la vista de calendari que permet mostrar registres en un calendari utilitzant els camps inici i/o fi de tipus data/data i hora. També soporta arrosegar i soltar esdeveniments i editar el registre fent doble click. La vista està optimitzada per obtenir només els registres que es mostren.

  calendari de producció
 • L'esquema de URL, introduït a la versió 2.0, ara és accessble a la part inferior de totes les pestanyes. Aquesta URL permet obrir la mateixa pestanya en qualsevol altre client.

  url
 • S'han eliminat les sol·licituds. Es suggereix utilitzar emails amb URL.

 • Els registres seleccionats en una vista de llista es guarden entre sessions.

Canvis majors en el servidor

 • El servidor ara utilitza python-sql per a generar les consultes SQL. Aquest canvi permet una millor compatibilitat amb les diferents Bases de dades que es suporten actualment (i també les que es puguin suportar en un futur).
 • El mètode searcher ara pot retornar un domini complet (en comptes d'un limitat només a clàusules AND)
 • L'antic atribut order_field es reemplaça pel mètode order_<field name> per a ser més modular.
 • El motor de base de dades es pot carregar dinàmicament, cosa que vol dir que es pot definir qualsevol en un paquet extern al servidor de tryton.
 • El rendiment de l'emmagatzemament MPTT s'ha millorat eliminant l'ordre per defecte i reduint el nombre de consultes.
 • A partir d'ara es pot utilitzar el nou atribut grouped al tag data. Aquest atribut permet crear registres del mateix model a la vegada. Això millora el temps d'instal·lació de mòduls amb una gran quantitat d'informació.
 • Ara és possible definir un ordre per defecte a les accions de finestra.

Mòduls

 • Molts mòduls s'han adaptat al nou disseny d'enllaçar els documents generats amb el seu origen. En comptes de copiar el codi de l'origen com una referència, s'utilitza un camp de tipus Reference. La majoria de relacions es defineixen a nivell de línia. Això permet una millor visió dels enllaços entre documents sense perdre la informació quan es barregen dos documents.

Account

 • S'ha afegit un nou assistent per facilitar la creació de l'assentament de regularització al tancament de l'exercici fiscal.
 • Tots els comptes d'un pla comptable han de pertànyer a la mateixa empresa. Aquesta validació millora dràsticament el rendiment del càlcul del deure/haver.
 • Qualsevol assentament amb un apunt d'import zero es reconcilia automàticament si està en un compte que permet la conciliació. Això permet que les factures amb quantitat zero quedin automàticament pagades.
 • S'ha eliminat l'opció de contrapartida centralitzada dels diaris.

Account Invoice

 • Quan la factura està confirmada s'utilitza el moviment comptable per mostrar els imports en comptes de calcular-ho a partir de les linies. Això millora el rendiment especialment per aquelles factures amb moltes línies.

Account Statement

 • Ara és possible definir una factura en una línia d'extracte. Si s'indica la factura s'emplenarà automàticament el tercer i el compte.

Stock

 • Ara és possible consultar la quantitat en stock amb qualsevol tipus de paràmetres d'agrupació. Això es pot fer servir per calcular la quantitat d'estoc per lot en comptes de per producte.
 • S'ha refactoritzat l'apartat d'inventaris per facilitar la personalització de la creació dels moviments i també per la restricció d'unicitat de les línies d'inventari.
 • La memòria cau del període ara es pot adaptar per guardar diferents tipus d'agrupacions de quantitats.

Stock Lot

 • S'ha afegit els camps quantitat i la quantitat estimada al lot.
 • Ara es poden crear inventaris amb lots.
 • La memòria cau del període també guarda les quantitats per lot.

Stock Supply

 • S'ha afegit un nou assistent per crear automàticament moviments interns.
 • Si hi ha moviments tardans del proveïdor quan es creen les sol·licituds de compra, l'assistent mostra un missatge per permetre canviar la data d'aquestes línies en un futur, sinó aquestes línies d'entrada són ignorades.

Nous mòduls

 • El mòdul Bank defineix el concepte de banc i compte bancari.
 • El mòdul Account Dunning permet gestionar reclamacions seguint un procediment amb diferents nivells.
 • El mòdul Account Dunning Letter permet la generació de cartes quan es processen reclamacions.
 • El mòdul Sale Invoice Grouping afegeix una opció per definir com s'agruparan les línies de factura generades per una venda.

Tryton Unconference Barcelona 2013

Publicat: 2013-09-17 12:00:00 TUB

Enguany la Tryton Unconference es celebrarà a la ciutat de Barcelona els dies 8, 9 i 10 de novembre.

Aquesta tercera edició tindrem la oportunitat de retrobar-nos tots els membres de la comunitat (usuaris i desenvolupadors) per parlar del futur de Tryton i descobrir la ciutat de Barcelona.

Per ara les ponències presentades són:

 • Com publicar un mòdul
 • Per què no fer mòduls de localització?
 • Sistema de documentació
 • Tryton des del punt de vista de l'usuari
 • Estat de GNU Health
 • Taula rodona sobre el desenvolupament futur

(Podeu seguir les propostes a l'apartat de ponències)

La primera edició de la Fundació Tryton tindrà lloc el dissabte 9 de novembre, a les 18.30 al mateix lloc que els actes anteriors.

També s'ha reservat el diumenge 10 de novembre per la jornada de codi intensiu.

Pots registrar-te a l'esdeveniment a TUB 2013.

Si estàs interessat en proposar una ponència (sobre algun projecte, donar la teva opinió, ...) pots afegir-ho a la pàgina de ponències o enviar un correu electrònic a foundation@tryton.org.

I pots difondre la paraula: #TUB2013

Novetats de desenvolupament Juliol13

Publicat: 2013-07-08 12:00:00 development

A continuació podeu trobar alguns canvis que s'han introduït a la branca de desenvolupament de Tryton i que estaran disponibles per la pròxima versió.

Servidor

 • Factor pels camps de números. Aquest factor es fa servir per la conversió entre el valor que es mostra i el valor intern. Basicament es fa servir per a mostrar els percentatges com a 10% encara que internament es guardi 0.1.

  factor
 • S'han eliminat les sol·licituts. En comptes de les sol·licituts, el servidor envia correus electrònics per notificar als usuaris i els usuaris poden utilitzar els mateixos per a comunicarse entre ells i gràcies a la URL de Tryton es pot fer referència a registres específics. Aquest fet permet reduïr la càrrega del servidor, ja que els clients preguntaven per noves sol·licituds cada 5 minuts.

Client

 • S'ha afegit un nou tipus de vista: calendari. Permet mostrar els registres en un calendari utilitzant una data d'inici i (opcionalment) una data final. Està basada amb el giny GooCalendar. Permet arrosegar i soltar els events, editar-los fent doble clic i només va a buscar els events que s'han de mostrar.

  production calendar
 • Des de la versió 2.0, Tryton disposa d'un Esquema de URL que el client pot llegir. De totes formes, abans no hi havia una forma fàcil d'obtenir la URL d'un recurs. A partir d'ara es mostra la URL a la part inferior de cada pestanya que conté la URL que es pot utilitzar en qualsevol client.

  url

Moduls

Account

 • Ara un apunt confirmat amb import zero es concilia automaticament si té un compte per conciliar. Amb aquesta funcionalitat, les factures amb import 0 es marquen automàticament com a pagades.
 • Una herència d'OpenERP, l'opció de contrapartida centralizada als diaris, s'ha eliminat desprès d'una enquesta que ha fet palés que ningú ho feia servir.

Account Invoice

 • Quan la factura ja està confirmada s'utilitza l'apunt contable per mostrar els imports en comptes de calcular-ho des de les línies. Això millora una mica el rendiment, especialment per factures amb moltes línies.

Account Statement

 • Ara és possible informar directament d'una factura en una línea d'extracte. Amb aquesta funcionaltiat s'omplena automàticament el tercer i el compte.

Stock

 • Ara és possible fer una consulta sobre la quantitat d'estoc amb qualsevol tipus de paràmetres d'agrupació. Per exemple, es pot fer sevir per calcular la quantitat d'un lot en comptes d'un producte.
 • S'ha refactoritzat el codi de l'inventari per a que sigui més fàcil de personalitzar la creació de moviments i també la regla de que les línies d'inventari han de ser úniques.
 • La cache de periodes es pot adaptar per fer cache de diferents formes de quantitats agrupades.

Stock Lot

 • Ara és posible crear inventaris amb lot.
 • La cache de periode també guarda les quantitats per lot.

Stock Supply

 • Si hi ha moviments d'enviament tardà quan es creen les ordres de compra, l'assistent mostra un avís a l'usuari per a que canviï les dates d'aquests moviments en una data a futur si és necessari. Si no es fa, les línies d'entrada s'ignoraran.

Llançament de la ultima versió per les series 1.8

Publicat: 2013-05-16 12:00:00 release

Fa dos setmanes les series 1.8 van rebre la seva última versió que corregeix errors. Dos anys i mitg desprès del la sortida de la primera versió es deixa de mantenir aquesta serie. A més a més, també s'ha lliberat una actualització per les series 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6, on es corregeixen errors que ja s'han corregit en la serie 2.8. Com es habitual, no es requereix l'actualització de la base de dades en aquest llançament.

Nova versió 2.8 de Tryton

Publicat: 2013-04-22 18:00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 2.8 de Tryton.

En aquesta versió s'han realitzat canvis a la intefície d'usuari per millorar la forma de treballar dels usuaris. Els canvis més importants són: cerques preferides, autocompletat, la cerca global i la revisió de tots els missatges d'error per a proporcionar més informació. Com és habitual, també s'han realitzat correccions d'errors, millores i nous mòduls (a continuació se'n donen més detalls)

Com és habitual, la migració de les versions anteriors està completament suportada.

Canvis en la interfície d'usuari

 • Afegits dominis a les finestres d'acció: Aquesta funcionalitat permet mostrar pestanyes a les vistes de llista. Aquestes pestanyes permeten filtrar els registres. Tots els mòduls s'han actualitzat per tal d'aprofitar aquesta funcionalitat i per tant s'han reduït el nombre d'entrades de menú.
Dominis a les finestres d'acció
 • Cerques preferides: Els usuaris poden guardar les seves cerques preferides i tornar-les a executar sempre que ho desitgin.
Cerques preferides
 • Auto-completat en camps relacionals (Many2One, Many2Many i One2Many): Quan s'escriu a algun d'aquests camps el client prova d'autocompletar per permetre una entrada ràpida de les dades. L'auto-completat també proposa dos accions addicionals: Crear un nou registre o entrar a la cerca avançada.
Auto-completat
 • Substituïts els accessos directes pels elements de menú preferits: S'han re-disenyat els preferits (també coneguts com accessos directes) per tal de millorar l'experiència de l'usuari.
Menú preferits
 • Afegir la cerca global: A la part superior del menú s'ha afegit una nova entrada que permet cercar sobre tots els objectes i els menús. Quan es selecciona un resultat de la cerca el client obre la seva vista de formulari o selecciona les seves entrades de menú. Es pot configurar els tipus de documents que es mostren a la cerca global.
Global Search

Canvis majors en el servidor

 • El mètode create ara accepta una llista de valors, i això permet unificar l'API. Això també millora el rendiment en la creació de registres, validant tots els registres de cop.
 • Es substitueix (Camp, Operador, Operant) per regles de domini. A més a més d'unificar la definició, això millora la velocitat de computació i facilita la memòria cau.
 • S'ha introduït un nou tipus de camp Dict. Aquest camp permet emmagatzemar un diccionari. Les claus del mateix s'emmagatzemen a la base de dades. El nou mòdul product_attribute utilitza aquesta funcionalitat (veure a continuació).
 • S'ha decidit eliminar els _inherits perquè no assolien completament la seva missió. S'han reemplaçant els seus usos (un per un) per camps Function, per classes de tipus Mixin o per un Many2One.
 • Els valors de selecció d'un camp de tipus referència o selecció poden ser dinàmics. Això es produeix gràcies a l'atribut selection_change_with.

Mòduls

account

 • La seqüència d'apunt és opcional en el període. Si no s'informa s'utilitzarà la seqüència de l'exercici físcal.
 • Les regles d'impostos i els grups d'impostos tenen un atribut tipus (vendes, compres o altres) que s'utilitza per definir on es poden utilitzar.

account_invoice

 • Les seqüències de facturació en el període també són opcionals.
 • Quan es cancel·la una factura l'apunt existent s'eliminarà si és possible. Si no es pot eliminar es generarà un apunt contrari.
 • Quan es valida la factura del proveïdor es crea l'apunt en esborrany. En cas de la validació en dos fases això permet obtenir informes actualitzats.
 • Les factures de proveïdor i els abonaments de proveïdor no es poden retornar de forma automàtica perquè s'han de revisar amb l'abonament del proveïdor.

dashboard

 • Per facilitar a l'usuari la selecció d'accions de l'escriptori aquestes es filtren en funció de l'ús de l'escriptori.

party

 • S'utilitza la url en les vistes de llista per al medi de contacte.
Medis de contacte

purchase

 • A partir d'ara és possible deixar el temps d'enviament buit per un producte d'un proveïdor. Això significa que no sabem quan ens l'enviarà.

stock

 • Amb el nou disseny del flux de treball ja no hi ha més colls d'ampolla per afegir un nou moviment d'estoc.
 • Totes les relacions Many2One en els enviaments s'han simplificat en una sola referència a l'enviament.

stock_supply

 • El mètode find_best_supplier ja no optimitza el retard d'enviament per tal de respectar l'ordre de prioritat en seleccionar un proveïdor.

timesheet

 • A partir d'ara és possible definir un període que indica el temps en que el treball estarà disponible per entrar als fulls de treball.

Nous mòduls

 • account_asset afegeix la depreciació fixa d'actius.
 • sale_supply afegeix l'opció envia a la venda al producte per tal de generar comandes de compra des de les línies de venda independentment dels nivells d'estoc.
 • sale_supply_drop_shipment afegeix l'opció enviament directe al producte si s'ha marcat l'opció envia a la venda per generar un enviament directe.
 • project_invoice afegeix mètodes de facturació (Manual, Per l'esforç estimat, Per les hores realitzades) als projectes.
 • product_attribute afegeix atributs de producte flexibles.
Atributs de producte

Altres canvis a l'interfície d'usuari

 • Es pot utilitzar un rang de Dates/Hores en la cerca de registres.
 • Es permet la multiselecció per camps de tipus Selecció a la cerca de registres.
 • La vista de llista pot mostrar url's.
 • El menú plugins s'ha mogut a la barra d'eines accions.

Altres canvis al servidor

 • L'idioma per defecte s'emmagatzema a la base de dades, cosa que soluciona errors inesperats en cas que la configuració del servidor es canviï.
 • S'ha eliminat la restricció única a les regles d'accés del model i del camp per tal de permetre que diferents mòduls creïn accessos que es solapen.
 • La llista de _constraints s'ha declarat obsoleta i s'ha reemplaçat pel mètode validate per millorar els missatges d'error.
 • Ara és possible buscar sobre el resultat dels camps de referència.

Novetats de desenvolupament

Publicat: 2013-02-18 12:00:00 development

A continuació es detallen alguns canvis recents disponibles en la branca de desenvolupament que seran incorporats en la següent versió.

Servidor

 • La llengua per defecte en la base de dades té preferència amb el idioma del fitxer de configuració. Això permet l'ús de múltiples base de dades amb diferents idiomes.
 • El (Camp, Operador, Operant) en les regles d'accés ha estat reemplaçat per a text pla en el domini. Aquest canvi comporta mes rapidesa (30%) en els tests.
 • La API del ModelStorage.create ha canviat per ser utilitzat una llista de valors. Això permet creat molts registres a la vegades en una sola crida.
 • Un nou tipus de camp es troba disponible: Diccionari. Aquest camp permet guardar un diccionari en la base de dades.
 • L'atribut selection_change_with està disponible en camps de Selecció i Relacionats. Es comporta com on_change_with però modifica la llista de valors. El sistema de validació també té present aquests nous atributs.

Client

 • El nou cercador li permetrà:

  • multi-selecció de valors pels camps Selecció

   multi-selection filter
  • rang en els camps``Data`` i Data/Hora

   range date filter
 • Reduir el número d'entrades de menú, un nou concepte introduït a: El domini per tabulació. Li permet definir un conjunt de pestanyes que son filtrats per domini. Li permet passar d'una pestanya a una altra i els registres es refresquen segons la informació solicitada. Tots els mòduls s'han actualitzat per disposar d'aquesta funcionalitat.

  domain tab
 • Els usuaris poden afegir favorits de les seves cerques.

  search bookmark
 • La icona de la URL pot ser dinàmic.

 • La icona de la URL també està disponible en la vista de llistat.

 • El menú favorits reemplaça pel menú curt.

  menu favorites
 • Disponible una cerca global. Es pot cercar dins de tots els registres disponibles.

  global search

Mòduls

Account Asset

És un nou mòdul per gestionar pagaments.

Per ara es calcula només per càlcul “lineal“ però es poden afegir nous sistemes de càlcul.

Account

 • S'ha afegit el camp``tipus`` en el grup d'impostos i Regles d'impostos amb les opcions: Vendes, Compres o Ambos. Cada compte comptable es pot utilitzar la selecció de taxes.

Account Invoice

 • El flux de treball de la factura s'ha revisat.
  • En l'estat de Cancel·lat, el moviment es eliminat o cancel·lat.
  • Els moviments en esborrany de la Factura de proveïdor es creat en la validació.
  • L'estat de Proforma és reanomenat per Validat per ser més genèric.
  • L'estat Obert es reanomenat per Emesa per ser mes coherent en la restat del programari.

Stock

 • El flux de treball s'ha afegit Moviments d'estoc.

Product Attribute

Un nou mòdul per gestionar grups d'atributs a Productes utilitzant un nou camp Diccionari`.

product attribute

Formació tècnica a càrrec de B2CK

Publicat: 2013-01-02 16:00:00 training

B2CK organitza una sessió de formació tècnica sobre Tryton a Liège els dies 17 i 18 de Gener del 2013.

En aquesta sessió de formació es parlarà sobre temes tècnics. L'objectiu principal d'aquesta sessió es d'obtenir un aprenentatge ràpid pels assistents per a que puguin desenvolupar el seu primer mòdul amb la nostra ajuda. Els requisits previs són: coneixements bàsics de programació (preferiblement Python, però no obligatòriament), portar el vostre portàtil amb vosaltres. Desprès d'aquesta sessió sereu capaços de crear i empaquetar un conjunt de models dinàmics de Tryton i els seus fluxos de treball.

Més informació

Versións de manteniment per les series suportades 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6

Publicat: 2012-12-24 12:00:00 release

S'ha alliberat noves versions de correcció d'errors per les series 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6. No es requereix l'actualització de la base de dades per actualitzar a aquestes noves versions.