Nova versió 3.8 de Tryton


Publicat: 2015-11-02 18:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre release

Estem contents d'anunciar la publicació de la versió 3.8 de Tryton.

Per primera vegada conté sao, el nou client web de Tryton. És el resultat de la campanya IndieGoGo . S'ha desenvolupat principalment usant jQuery i Bootstrap i el seu disseny és adaptatiu. Es requereix un navegador actual compatible amb HTML5. Per utilitzar-lo no cal cap modificació en el costat del servidor, cada mòdul treballa tal qual amb sao igual que ho fa amb el client GTK. Està disponible una demostració a http://demo.tryton.org usant demo_es/demo com a usuari/contrasenya d'inici de sessió. Això comporta que el nombre de clients compatibles per Tryton ja siguin tres.

S'ha treballat molt per millorar l'accessibilitat dels clients web i GTK. Per al client GTK s'ha seguit la Guia d'accessibilitat GNOME per desenvolupadors tant com ha estat possible i per al client web s'ha seguit la Iniciativa d'accessibilitat web del W3C. Podeu seguir els avenços en aquest tema en el issue3459.

I per descomptat, aquesta versió conté moltes correccions d'errors i millores de rendiment.

Com sempre, la migració de les versions anteriors està totalment suportada

Les següents captures de pantalla es basen en sao però les mateixes característiques existeixen també en el client GTK.

Aquesta és una comparació de la visualització del client sao front el client GTK:

Venda amb sao Venda amb GTK

Canvis importants per a l'usuari

 • Ara el client és capaç de generar missatges d'error significatius per tot tipus de validació. Aquests missatges d'error utilitzen la mateixa sintaxi que el filtre de cerca.

  Missatge d'error
 • Per a una millor accessibilitat s'ha substituït el color de fons personalitzat per etiquetes en 'negreta' per als camps requerits i per etiquetes en 'cursiva' per als camps editables. Pel mateix motiu, el color de les files s'ha eliminat i pot ser reemplaçat per icones.

  Etiquetes en negreta i cursiva
 • S'ha afegit al client una nova opció per tabulació ràpida. Si s'activa, es salten els camps de només lectura en navegar amb el tabulador. Aquest era el comportament predeterminat anterior, que havia de ser opcional per permetre als usuaris amb discapacitats desplaçar-se pels camps de només lectura per a la seva lectura.

 • Ara la funció d'exportació només funciona amb els registres seleccionats però permet exportar una estructura d'arbre.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un nou informe que mostra els imports d'un diari d'efectiu en un període. Això és útil per comprovar el tancament de la caixa.

 • La comptabilitat francesa genera la FEC (Fichier des Écritures Comptables).

 • L'assistent que genera els pagaments permet indicar una data en lloc de la per defecte que és avui.

 • Els comptes d'ingressos i despeses predeterminats es poden configurar des de la configuració de comptabilitat.

  Configuració de comptes
 • La data dels extractes es pot corregir després de la seva comptabilització.

Tercer

 • Ara l'idioma del tercer depèn de l'empresa.

 • Una llista extensible d'identificadors reemplaça l'únic camp CIF/NIF.

  Identificadors del tercer

Projecte

El càlcul de l'arbre del projecte ha estat enormement millorat mitjançant l'agrupació del càlcul i l'ús de millors consultes.

 • Ara hi ha un camp de progrés en els projectes i tasques i, per descomptat, un total que és la suma dels fills.

  El progrés del projecte
 • S'ha afegit un nou mètode per generar la factura del projecte que es basa en el camp de progrés.

 • Ara és possible vincular línies de compra a un projecte que s'afegiran al camp de cost.

 • Ara els treballs dels fulls de treball tenen un camp total d'hores que calcula la durada del treball i els seus fills.

  Hores del treball

Venda

 • La data de lliurament en la línia de venda mostra la data efectiva un cop que els béns són lliurats.

 • Ara és possible enviar la venda a un altre tercer diferent de l'indicat en la factura. Això és un complement a l'enviament directe que permet que Tryton suporti totalment els enviaments directes.

  Tercer d'enviament en la venda
 • L'enviament directe ara utilitza dos moviments diferents utilitzant una ubicació temporal.

Compra

 • La data de lliurament en la línia de compra mostra la data efectiva un cop que els béns són rebuts.
 • Es poden cancel·lar moviments d'estoc des de la vista de la compra sense haver de crear un albarà de proveïdor i cancel·lar-lo.

Logística

 • És possible sol·licitar a Tryton tornar a calcular el preu de cost mitjà d'un producte mitjançant la reproducció de tots els moviments des del principi.

 • És possible configurar una altra ubicació de recollida diferent de la ubicació d'emmagatzematge per als magatzems.

  Ubicació de recollida del magatzem
 • És possible establir un proveïment intern per ubicació que s'utilitza per a les regles d'estoc internes per defecte per a tots els productes.

Cost de recepció

Aquests nous mòduls permeten guardar el cost de recepció en els enviaments dels proveïdors després de la recepció. Es crea un nou document per vincular línies de factura de proveïdors amb enviaments i definir el mètode que s'utilitzarà per a l'assignació de costos. Actualment hi ha dos mètodes disponibles: Per Valor i Per pes. I gràcies a l'assistent Actualització preu de cost, el preu de cost dels productes pot ser recalculat tenint en compte el cost de recepció.

Cost de recepció

Duana

Aquest nou mòdul permet definir el Codi de Tarifa del Sistema harmonitzat i la seva taxa de duana sobre els productes. El tipus de taxa s'emmagatzema per a un país durant un període i estan disponibles dos tipus de càlcul: un import fix o un import per quantitat.

Reclamació de venda

Aquest nou mòdul serveix per gestionar les reclamacions dels clients sobre les vendes o factures. Permet definir les accions per resoldre les queixes, com retornar la venda o abonar la factura. Permet establir un flux de treball per a l'aprovació de les accions de reclamació mitjançant els permisos d'accés.

Promoció de venda

Ara és possible aplicar promocions basades en fórmules sobre les vendes seleccionades mitjançant certs criteris. La promoció canvia el preu unitari de la línia quan la venda canvia a pressupost (i es restableix si es torna a esborrany) però només si la promoció és a favor del client. Els criteris disponibles són: la tarifa, un període, la quantitat i els productes.

Quantitat d'estoc a la venda

Aquest nou mòdul comprova en vendes en estat pressupost si hi ha prou quantitat de productes en el magatzem. També comprova que la nova venda no perjudiqui vendes anteriors que seran enviades més tard.

Canvis importants per al desenvolupador

 • El camp de barra de progrés funciona amb un real entre 0 i 1 per facilitar el seu ús com a percentatge.
 • El camp de text enriquit ara utilitza un subconjunt d'HTML per permetre la seva implementació a sao.
 • El camp Many2One té una nova opció target_search que defineix el tipus de consulta a utilitzar per a la cerca desreferenciada. Les opcions són subquery i la nova join (que és el valor per defecte). El mètode join genera una consulta més ràpida en la majoria dels casos.
 • Les restriccions de SQL utilitzen una sintaxi similar a python-sql. Això dóna més flexibilitat per implementar el backend per altres bases de dades.
 • Tractar de crear/escriure/eliminar en un Model basat en una` table_query` genera una excepció en lloc d'un error silenciós.
 • El nom de la taula d'un ModelSQL es pot reemplaçar amb un arxiu de configuració. Això permet evitar les limitacions de certes bases de dades respecte a la longitud dels noms de les taules.
 • S'ha afegit als assistents el nou StateReport per simplificar el codi dels assistents que executen un informe.
 • S'ha eliminat l'estil dels informes, l'experiència mostra que aquesta funció no era utilitzada.
 • El backend de PostgreSQL ara gestiona l' esquema. Això permet que diferents instàncies de Tryton comparteixin la mateixa base de dades.
 • La clau forana genèrica per a crear/modificar l'usuari en tots els ModelSQL ha estat reemplaçada per una regla que impedeix eliminar usuaris. Això millora enormement l'escalabilitat en algunes circumstàncies.
 • El camp Property ara suporta valors float i integer.
 • Un subdirectori locale/override permet als mòduls sobreescriure traduccions d'altres mòduls.

Comptabilitat

 • Els plans comptables ja no són traduïbles. En lloc d'això s'ha de proporcionar plans comptables traduïts a través d'una plantilla usant XSLT.
 • La factura no calcula un preu unitat per línia. Per tenir aquesta funció s'ha d'utilitzar els mòduls de compres o vendes.
 • Alguns camps de la factura com les Notes i l' Origen són editables després de comptabilitzar la factura.

Producte

 • La conversió entre unitats ja no genera errors silenciosos sinó que apareix un error explícit.
 • S'ha afegit la propietat volum als productes.

Projecte

 • L'estructura d'arbre del projecte i del full de treball s'han separat, cada objecte té la seva pròpia estructura d'arbre.
 • La tarifa utilitza els mateixos decimals que el producte.
 • El preu de cost de l'empleat s'emmagatzema a la línia del full de treball segons la data de la línia. Això permet sumar els costos del full de treball més ràpid.

Compra

 • Ara l'estat de la sol·licitud de compra permet fer cerques.
 • Les sol·licituds de compra es generen fins i tot si la quantitat arrodonida és zero per permetre a l'usuari comprar més.

Logística

 • Moltes restriccions innecessàries en l'edició dels camps dels moviments han estat eliminades.
 • La quantitat esperada de les línies d'inventari es calculen sempre, fins i tot si s'afegeixen manualment.
 • És possible crear moviments en estat En procés i Esborrany utilitzant ubicacions de tipus Vista. Aquestes ubicacions hauran de ser canviades per poder finalitzar el moviment.
 • L'inventari utilitza la funció d'agrupació per crear els moviments. Això permet suportar fàcilment el lot (o qualsevol altre camp extra).