Nova versió 4.0 de Tryton


Publicat: 2016-05-02 18:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre release

Estem contents d'anunciar la publicació de la versió 4.0 de Tryton.

Aquesta és la primera versió que afegeix suport per a Python 3. El servidor i la majoria de mòduls el suporten. Els mòduls que estan pendents són aquells que fan servir el WebDAV i el LDAP. El client es portarà quan s'afegeixi el suport per a GTK-3.

Aquesta versió també conté una refactorització de la pila del protocol, que abans estava basada en el SimpleHTTPServer de Python. Ara es fa servir una aplicació WSGI que s'executa sobre el servidor Werkzeug per defecte. De totes formes, es pot fer servir qualsevol servidor WSGI per executar Tryton. Això elimina la restricció de disseny d'un procés amb fills, i permet l'execució mitjançant varis esclaus.

S'han revisat tots els mòduls per tal de complir amb la convenció de nomenclatura sobre la identificació de documents: El nom "Codi" es fa servir per tots aquells documents referencials, com per exemple els tercers o els productes. El nom "Número" es fa servir per la identificació interna de tots els documents operacionals, com per exemple les compres, les vendes, les factures, etc. Finalment, el nom "Referència" es fa servir per les identificacions de sistemes externs, com per exemple el número de comanda de venda del proveïdor de les nostres compres.

S'han afegit dos nous idiomes a la instal·lació per defecte: Lao i el xinès simplificat.

Com ens va recordar el Richard Stallman, la migració des de versions anteriors està totalment suportada.

Canvis importants per l'usuari

 • La nova funcionalitat de nota proveeix un sistema per gestionar notes textuals en qualsevol model de Tryton. Quan es clica s'obre el diàleg de notes on es poden gestionar les notes del registre. La marca de llegit és independent per a cada usuari. Com passa amb els fitxers adjunts, la icona de la barra d'eines mostra quan hi ha notes en un registre.

  Notes a Tryton Notes a SAO
 • La importació i exportació de CSV s'ha millorat per proporcionar una millor experiència. La finestra d'importació ara permet arrossegar i deixar camps per ordenar les columnes, com ja passava amb l'assistent d'exportació. Ambdós assistents ara permeten utilitzar qualsevol codificació disponible a Python. A més a més, ara és possible configurar els paràmetres CSV del resultat de la exportació.

  Exporta CSV
 • S'han millorat els gràfics que ofereix el tipus de vista gràfic. Ara utilitzen colors més suaus, línies més primes i arcs més petits. Pel que fa al fons es fa servir un estil amb guions en comptes de la línia normal per la representació dels eixos. Es fa servir un petit valor de transparència per mostrar les línies i així sempre es pot veure a través d'elles.

 • S'ha afegit un botó a les tasques programades per tal d'executar la tasca una sola vegada, molt útil per executar-les sota demanada o per provar noves configuracions.

Comptabilitat

 • S'ha millorat el disseny dels informes Llibre major, Balanç de sumes i saldos i Balanç històric. Ara es basen en vistes dinàmiques. Això proporciona una millora de funcionalitat i permet filtrar els registres de forma més precisa. A més a més, ara es poden exportar els registres en format CSV, que és útil si es vol realitzar manipulacions en un full de càlcul.

  Llibre major
 • S'ha afegit el camp Data al Balanç històric, cosa que permet modificar la data en que es basen els càlculs. Amb aquesta funcionalitat és possible generar informes basats en dates passades com si s'haguessin ignorat les conciliacions que s'han dut a terme després d'aquella data.

 • La funcionalitat del Balanç de tercer s'ha fusionat amb la del Balanç històric, ja que ens hem adonat que la informació calculada pel Balanç de tercer és la mateixa que la del Balanç històric, amb el tipus Clients i proveïdors.

Tercers

 • El camp Nom dels tercers ja no és obligatori. Això implementa la demanda de poder crear tercers dels quals no es sap el nom en el moment de la seva creació.

Productes

 • S'ha afegit un formulari de configuració al mòdul de productes amb les següents opcions:

  • Valor per defecte pels camps Utilitza categoria.
  • Valor per defecte pel camp Mètode de preu de cost.
 • No sempre ha estat fàcil explicar el disseny dels productes amb les plantilles, especialment quan no és rellevant pel negoci. Així s'han redissenyat les dues vistes perquè siguin molt semblants, i en efecte les dues utilitzen exactament el mateix disseny. Els camps que no existeixen al producte es reemplacen automàticament amb els valors de la plantilla.

  Producte Variant
 • El camp Categoria s'ha reemplaçat pel camp Categories per tal de poder afegir més d'una categoria al mateix producte. Això és especialment útil per crear categories multi-dimensió per una tenda web.

Classificació

Aquest mòdul base afegeix les bases referencials per a crear diferents classificacions de productes. Afegeix el camp genèric Classificació al formulari de producte.

Classificació Taxonòmica

Aquest nou mòdul introdueix la classificació taxonòmica dels productes com un exemple d'utilització del nou modul de classificació. Afegeix la classificació per Tàxons i per Cultivar.

Compres

 • El camp Temps d'enviament del proveïdor del producte s'ha reemplaçat pel camp Temps d'espera, fet que millora la precisió de dies a microsegons.
 • Per a cada magatzem ara es pot definir la ubicació des d'on s'empaqueten els productes en cas de devolució a proveïdor. En cas que aquesta ubicació no estigui definida s'utilitzarà la ubicació d'emmagatzemament per defecte.

Sol·licituds

Les funcionalitats de sol·licituds de compra s'han separat dels mòduls stock_supply i sale_supply cap a un nou mòdul anomenat puchase_request. Això s'ha fet per preparar el treball futur que permetrà utilitzar les sol·licituds de compra sense les funcionalitats de subministrament basat en necessitats.

 • S'ha afegit el nou estat Excepció a les sol·licituds de compra. Aquest estat és útil per gestionar compres cancel·lades que estan vinculades amb els albarans d'enviament directe.

Vendes

 • El camp Data de lliurament del model Línies de venda s'ha reanomenat a Data d'enviament per tal d'evitar possibles confusions.
 • El camp Temps d'enviament del formulari de producte s'ha reemplaçat pel camp Temps d'espera, fet que millora la precisió de dies a microsegons.
 • La gestió personalitzada de la història a les Oportunitats de Venda, s'ha reemplaçat per la funcionalitat del client de mostrar la història d'un registre. Això millora la precisió i funciona automàticament per a nous camps.

Logística

 • L'adreça de la ubicació destí de l'Albarà intern ara es mostra a l'informe.
 • A partir d'ara és possible finalitzar un moviment manualment amb el nou botó Finalitza. Això permet, per exemple, tenir una comptabilitat acurada en cas de produccions llargues en el temps.
 • Els albarans de devolució de proveïdor ara tenen els camps Proveïdor i Adreça d'enviament. Aquests s'ompliran automàticament per les devolucions creades mitjançant una compra.

Producció

Enrutament

Aquest nou mòdul permet definir les rutes, els passos i les operacions de les produccions. Una ruta és una llista ordenada de passos i cada pas es defineix per una operació genèrica.

Treball

Aquest nou mòdul completa el mòdul d'enrutament creant els Treballs d'una producció basats en la seva ruta. Un Treball està vinculat amb un Centre de treball que defineix el preu de cost utilitzant un dels següents mètodes: Per cicle o Per hora. El cost del treball es calcula tenint en compte els Cicles creats en el mateix treball i desprès s'afegeix al cost total de la producció.

Canvis importants per al desenvolupador

 • Els dominis ara accepten l'operador parent_of que retorna recursivament tots els registres que són pares dels registres buscats. El seu comportament és l'oposat a l'operador existent child_of.
 • Ara és possible heretar d'una vista que ja hereta d'una altra vista d'un altre model diferent.
 • El nou operador de domini where és útil quan es necessita buscar en un camp xxx2Many amb un sub-domini sencer en comptes de clàusules separades. Té l'avantatge que no cal obtenir un resultat intermedi ja que fa servir una sub-consulta.
 • El disseny de la Transacció s'ha modificat per ser més semblant al disseny que es defineix al PEP-0249. Gràcies a aquest nou disseny es permeten transaccions encadenades. També suporta múltiples cursors a la mateixa transacció, reduint el consum de memòria quan s'itera sobre grans conjunts de resultats.
 • S'ha afegit un nou model de context per tal d'estalviar la feina d'escriure assistents simples per configurar el context d'alguns informes. Amb aquest nou disseny, el desenvolupador pot definir un model els camps del qual defineixen els valors del context. El formulari d'aquest model es mostra a la part superior de la vista i aquesta es refresca automàticament quan el context canvia.
 • Ara és possible tenir informes en text pla, XML, HTML i XHTML. Amb aquest canvi la infraestructura d'informes es pot reutilitzar per dissenyar plantilles de correu electrònic.
 • Aquesta versió afegeix el suport del Protocol de commit ens dos fases que permet combinar transaccions distribuïdes. Per defecte, Tryton fa servir una sola transacció del backend de la base de dades, però quan Tryton s'ha de comunicar amb altres sistemes, és millor utilitzar el PC2F per mantenir la integritat. La implementació segueix l'API del Zope Data Manager. Els Data Managers de la comunitat de Zope es poden utilitzar dins de Tryton.
 • Gràcies al protocol de commit en dos fases, ara els emails es poden enviar quan la transacció ha estat comitejada. Així, si alguna cosa va malament i la transacció s'avorta, no s'enviarà cap email.

Comptabilitat

 • El procés de conciliació ara guarda la data de conciliació. Per defecte aquesta és la data més gran de les línies conciliades. Això permet filtrar les línies conciliades en funció de la seva data, per exemple per generar un informe amb les línies no conciliades anteriors a una data concreta.

 • Els Abonaments s'han ajuntat amb les Factures. Ara són factures normals amb les quantitats en negatiu. Això permet barrejar fàcilment els dos tipus en un mateix document. La numeració encara es pot diferenciar gràcies al signe de les línies.

  Nota: Amb la barreja de les Factures i els Abonaments, els signes dels impostos dels Abonaments s'han d'invertir manualment.

Producte

 • El Uom.round ara és un mètode d'instància cosa que té molt més sentit d'acord amb la seva signatura.

Compres

 • S'ha afegit la transició finalitzat a les Compres, tal com existeix a les Vendes per tal de permetre extensions que fan alguna acció quan s'ha finalitzat la compra.
 • Ara es pot buscar les Sol·licituds de compra fent servir el camp Compra.

WebDAV

El mòdul de WebDAV s'ha separat del servidor cap a un mòdul apart cosa que millora la modularitat del sistema. En efecte, hi ha forces configuracions que no fan servir el WebDAV i per això era una mica inflat tenir-ho com a base. A més a més les dependències d'aquest mòdul bloquejaven suportar Python 3 al servidor. Així, actualment el protocol WebDAV es gestiona en un procés separat, però possiblement tornarà en el futur al procés principal.