IRC logs of #tryton-es for Monday, 2017-08-07

chat.freenode.net #tryton-es log beginning Mon Aug 7 00:02:01 CEST 2017
-!- csotelo(~csotelo@2001:1388:49c6:f9a5:a328:3589:be40:bafd) has joined #tryton-es02:19
-!- titiritero(~usuario@unaffiliated/titiritero) has joined #tryton-es03:13
-!- ja1000(~ja1000@187.146.229.209) has joined #tryton-es04:05
-!- kobain(~kobain@unaffiliated/kobain) has joined #tryton-es04:31
ja1000algun documento sobre los diarios en tryton?04:41
-!- csotelo(~csotelo@2001:1388:49c6:f9a5:a328:3589:be40:bafd) has joined #tryton-es09:21
-!- pokoli(~pokoli@unaffiliated/pokoli) has joined #tryton-es09:53
-!- mariomop(~quassel@181.94.12.65) has joined #tryton-es13:09
-!- titiritero(~usuario@unaffiliated/titiritero) has joined #tryton-es14:34
-!- csotelo(~csotelo@190.232.106.35) has joined #tryton-es15:34
-!- kstenger(~karla@r186-54-42-237.dialup.adsl.anteldata.net.uy) has joined #tryton-es16:27
-!- titiritero(~usuario@unaffiliated/titiritero) has joined #tryton-es17:18
-!- smarro(~sebastian@181.16.7.104) has joined #tryton-es17:36
-!- JosDzG(~Thunderbi@189.250.108.243) has joined #tryton-es18:17
-!- titiritero1(~usuario@host-210.189.52.190.copaco.com.py) has joined #tryton-es19:35
-!- titiritero1(~usuario@host-210.189.52.190.copaco.com.py) has joined #tryton-es20:16
-!- titiritero(~usuario@unaffiliated/titiritero) has left #tryton-es20:35
-!- titiritero1(~usuario@host-210.189.52.190.copaco.com.py) has left #tryton-es22:22

Generated by irclog2html.py 2.11.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!